slitscan-11-16-28-55 slitscan-11-16-31-20 slitscan-11-16-33-34 slitscan-11-16-35-37slitscansketches-11-9-55-4 slitscansketches-11-9-58-51